مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Dedicated Server Plan #1 $65 - Intel Xeon W3520 (4 cores / 8 threads)

16 GB ECC RAM

2 TB Hard Disk

10TB Bandwidth(250 Mbps)


Dedicated Server Plan #2 $80 - Intel Xeon W3520 4c/8t (2.66GHZ)

32 GB DDR3 ECC

2 TB SATA

Bandwidth 10 TB(250 MBPS)


Dedicated Server Plan #3 $150 - Intel Xeon E5 - 1630v3 4c/8t (3.7 GHz)

64GB DDR4 ECC RAM

2 TB SATA

Bandwidth 10 TB (250 MBPS)

1 IP included

Dedicated Server Plan #4 $180 - 2 x Intel Xeon E5606 8c/8t (2.13 GHz)

96GB DDR3 ECC RAM

2 TB SATA

Bandwidth 10 TB (250 MBPS)

1 IP included

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.60.248) وارد شده است.