مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Combo Plan #1 - Unlimited Disk Space
Unmetered Bandwidth
One Domain Name Registration

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Starting $1 /mo #1 - Most Selling Web Hosting Plan on Waxspace.com with Unmetered Bandwidth. Linux Plan #1

Starting $3.00/MO #2 - Best Web Hosting Plan on Waxspace.com with Unmetered Bandwidth. Linux Plan #2

Starting $6.00/MO #3 - Perfect Web Hosting Plan on Waxspace.com with Unmetered Bandwidth. Linux Plan #3

Starting $12.00 #4 - Powerful Web Hosting Plan on Waxspace.com with Unmetered Bandwidth and Space. Linux Plan #4

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.60.248) وارد شده است.